Katie Holmes – Todd Plitt photoshoot for USA Today – November 2014